Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je contact met ons opneemt. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen.


ALS JE CONTACT MET ONS OPNEEMT
Als je contact met ons opneemt via website dan wel via e-mail dan zullen we jouw naam, e-mailadres en verder door jou verstrekte informatie vastleggen. Deze informatie verstrek je ons op volledig vrijwillige basis. We zullen deze verstrekte gegevens enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

BEWAARTERMIJN
We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Deze bewaartermijn is afhankelijk van zowel wettelijke bewaartermijnen dan wel operationele noodzaak.

BEVEILIGING
We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen, zowel fysiek als online.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJ VERKOPEN JOUW GEGEVENS NIET
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

WIJ GAAN ZORGVULDIG MET JOUW GEGEVENS OM
Wij waarderen jouw vertrouwen en zullen daarom zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Jouw gegevens zullen te allen tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Echter kunnen wij niet garanderen dat er nooit misbruik gemaakt kan worden van gegevens, zoals bijvoorbeeld door hackers. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

ALS JE NOG VRAGEN HEBT
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@beschermhetoudland.nl